Torkret
Menu,
Menu, 229
kontakt

SPB TORKRET sp. z o. o. sp. k.
tel. + 48 61 897 81 02
fax + 48 61 897 81 01
e-mail: biuro@torkret.com.pl  

więcej>>
kontakt

RODO

Obowiązek informacyjny o ochronie Twoich danych osobowych
w SPB TORKRET sp. z o.o. sp. komandytowa

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych przekazujemy Ci wymagane informacje związane z ochroną i przetwarzaniem Twoich danych w firmie SPB TORKRET sp. z o.o. sp. komandytowa.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem jest SPB TORKRET sp. z o.o. sp. komandytowa. z siedzibą w Siekierkach Wielkich, ulica Grabowa 8. Jest to podmiot, który decyduje o tym, w jaki sposób będą wykorzystywane gromadzone dane.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji na temat jak przetwarzane są moje dane?

Dane kontaktowe:

mail: biuro@torkret.com.pl

strona internetowa: www.torkret.com.pl

adres do korespondencji: SPB TORKRET sp. z o.o. sp. komandytowa. ul. Grabowa 8 Siekierki Wielkie

Jak weszliśmy w posiadanie Twoich danych?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zawierania umowy z nami lub podałeś je nam podczas rozmowy z nami lub też poprzez pocztę elektroniczną.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez SPB TORKRET sp. z o.o. sp. komandytowa?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy czy zlecenia które zawarliśmy z Tobą.

Przetwarzamy Twoje dane również do celów podatkowych i rachunkowych, ponieważ wymagają od nas tego przepisy prawne.

Twoje dane przetwarzamy również z uwagi na prawnie uzasadniony interes SPB TORKRET sp. z o.o. sp. komandytowa, na który składa się przykładowo:

- wysłanie e-maili, fax-ów, SMS-ów, wykonywanie telefonów z informacjami od nas
- prowadzenie windykacji należności, mediacji, postępowań sądowych

Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją cofnąć w każdym momencie przesyłając stosowny wniosek na adres SPB TORKRET sp. z o.o. sp. komandytowa. ul. Grabowa 8 Siekierki Wielkie. 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Nie jest to konieczne jednak, jeśli Twoją wolą jest zawrzeć z nami umowę, musisz udostępnić nam takie informacje jak nazwę firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, NIP, osoba kontaktowa.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. Przepisy obowiązującego nas prawa mogą również wymagać podania innych danych niezbędnych do celów rachunkowych, podatkowych itp. Wyłączając te przypadki, padanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

Jakie uprawnienia przysługują Ci wobec SPB TORKRET sp. z o.o. sp. komandytowa, jeśli chodzi o przetwarzanie danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia danych. Prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania czy też prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może być realizowane w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; w szczególności - nie ma ono zastosowania w przypadku zobowiązań, które zostały prawnie zawarte ze względu na wymogi prawne związane z dochodzeniem roszczeń oraz z przepisami podatkowymi.

Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych, jednakże cofnięcie to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez SPB TORKRET sp. z o.o. sp. komandytowa danych osobowych do organu nadzorczego. Takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Komu SPB TORKRET sp. z o.o. sp. komandytowa udostępnia Twoje dane osobowe?

SPB TORKRET sp. z o.o. sp. komandytowa przekazuje Twoje dane osobowe podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby korzystania z Państwa produktów i usług lub na potrzeby korzystania z produktów i usług dostawców, których jesteście państwo przedstawicielami, np. usługi pocztowe, kurierskie, inwestorzy, generalni wykonawcy.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu po to, by:

- wykonywać zawarte z Tobą umowy przez okres ich obowiązywania,
- wykonać obowiązki, które wynikają z przepisów prawa, w szczególności wynikające z przepisów rachunkowych i podatkowych oraz przepisów 
  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- dochodzić roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, nie dłużej jednak niż do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Czy Twoje dane są przykazywane do państw trzecich lub poza EOG?

Nie, twoje dane nie są przekazywane do państw trzecich i poza EOG oraz do innych organizacji międzynarodowych.

Czy przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz bez używania profilowania. 

 

RODO
TORKRET sp. z o. o. sp. k. 62-025 Siekierki Wielkie, ul. Grabowa 8, tel. +48 61 897 81 02 e-mail: biuro@torkret.com.pl artso web design